Mẫu đăng ký chữ ký và con dấu

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Hải Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:44' 27-03-2012
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SÌN HỒ
TRƯỜNG TH PÚ ĐAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...................................
V/v giới thiệu mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh

Pú Đao, ngày 9 tháng 03 năm 2012


VĂN BẢN GIỚI THIỆU MẪU CHỮ KÝ, CON DẤU VÀ CHỨC DANH

Kính gửi: - Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
Thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, Trường TH Pú Đao thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu xin giới thiệu:
Mẫu con dấu:
Mẫu con dấu
Tên cơ quan/ đơnvị


Trường tiểu học Pú Đao


Mẫu chữ ký, chức danh:
TT
Người có thẩm quyền và chữ ký
Chưc danh

1
Họ và tên: Trần Thị Then
Hiệu trưởng


Chữ kýChữ ký
Chữ ký


2
Họ và tên: Tống Thị Thanh Nương
Phó Hiệu trưởng


Chữ kýChữ ký
Chữ ký


3
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Phó Hiệu trưởng


Chữ kýChữ ký
Chữ ký


 Trường tiểu học Pú Đao thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu xin thông báo Quý cơ quan biết để phối hợp công tác ./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG