Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Nguồn:
Người gửi: Hoàng Hải Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:02' 23-03-2012
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 441
Số lượt thích: 0 người

Đơn vị: TH Pú Đao Mẫu số …… -HD
Bộ phận: ………………….. (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS: ………… ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG
Năm: 2012
Tên đơn vị, Phòng, Ban (Hoặc người sử dụng): ……………………………….
Loại công cụ, dụng cụ (hoặc nhóm công cụ, dụng cụ): ………………………………………..

Ngày tháng ghi sổ
Ghi tăng TSCĐ và công cụ, dụng cụ
Ghi giảm TSCĐ và công cụ, dụng cụ


Chứng từ
Tên TSCĐ và công cụ, dụng cụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Chứng từ
Lý do
Số lượng
Đơn giá
Thành tiển


Số hiệu
Ngày tháng

Số hiệu
Ngày tháng

- Sổ này có: …………… trang, đánh số từ trang 1 đến trang ………
- Ngày mở sổ: ………………………………………………………
Ngày … tháng … năm 201…
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)